Polityka Prywatnou015bci

 

u00a7.1 Postanowienia Ogu00f3lne

1. Administratorem danych jest KROMA sp. z o.o. sp. k. z siedzibu0105 w Nowym Tomyu015blu, ul. Zaku0142adowa 2, NIP: 7881849471, REGON: 004860136. Ochrona danych odbywa siu0119 zgodnie z wymogami powszechnie obowiu0105zuju0105cych przepisu00f3w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminu00f3w stosuje siu0119 su0142owniczek Regulaminu lub tak jak zostau0142o to opisane w Polityce Prywatnou015bci (jeu017celi wynika to bezpou015brednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatnou015bci termin u201eUu017cytkowniku201d zastu0105piony zostau0142 okreu015bleniem u201eTyu201d, u201eAdministratoru201d u2013 u201eMyu201d. Termin u201eRODOu201d oznacza Rozporzu0105dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osu00f3b fizycznych w zwiu0105zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepu0142ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatnou015bci i dbamy o bezpieczeu0144stwo danych.

5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie kontaktowej su0105 traktowane jako poufne i nie su0105 widoczne dla osu00f3b nieuprawnionych.

 

u00a72. Administrator Danych

6. Usu0142ugodawca jest administratorem danych swoich klientu00f3w.u00a0Oznacza to, u017ce przesu0142aniu wiadomou015bci z formularza kontaktowego, to przetwarzamy Twoje dane jak: imiu0119, nazwisko, adres e-mail.

7. Dane osobowe przetwarzane su0105:
a. zgodnie z przepisami dotyczu0105cymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrou017conu0105 Polityku0105 Prywatnou015bci,
c. w zakresie i celu niezbu0119dnym do nawiu0105zania, uksztau0142towania treu015bci Umowy, zmiany bu0105du017a jej rozwiu0105zania oraz prawidu0142owej realizacji Usu0142ug u015bwiadczonych drogu0105 elektronicznu0105,

8. Kau017cda osoba, ktu00f3rej dane dotyczu0105 (jeu017celi jesteu015bmy ich administratorem) ma prawo dostu0119pu do danych, sprostowania, usuniu0119cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Kontakt z osobu0105 nadzoruju0105cu0105 przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usu0142ugodawcy jest mou017cliwy drogu0105 elektronicznu0105 pod adresem e-mail: maciej@kroma.com.pl.

10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiu0105zaniu Umowy lub cofniu0119ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeu0144 przed su0105dem lub jeu017celi przepisy krajowe albo unijne bu0105du017a prawa miu0119dzynarodowego obliguju0105 nas do retencji danych.

11. Usu0142ugodawca ma prawo udostu0119pniau0107 dane osobowe Uu017cytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowau017cnionym na podstawie wu0142au015bciwych przepisu00f3w prawa (np. organom u015bcigania).

12. Usuniu0119cie danych osobowych mou017ce nastu0105piu0107 na skutek cofniu0119cia zgody bu0105du017a wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

13. Usu0142ugodawca nie udostu0119pniania danych osobowych innym podmiotom aniu017celi upowau017cnionym na podstawie wu0142au015bciwych przepisu00f3w prawa.

14. Wdrou017cyliu015bmy pseudonimizacju0119, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzonu0105 kontrolu0119 dostu0119pu dziu0119ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeu0144stwa danych. Dane osobowe przetwarzaju0105 osoby wyu0142u0105cznie upowau017cnione przez nas albo przetwarzaju0105cy, z ktu00f3rymi u015bciu015ble wspu00f3u0142pracujemy.

 

u00a73. Pliki cookies

15. Witryna kroma.com.plu00a0uu017cywa cookies. Su0105 to niewielkie pliki tekstowe wysyu0142ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglu0105darki. Kiedy przeglu0105darka ponownie pou0142u0105czy siu0119 ze stronu0105, witryna rozpoznaje rodzaj urzu0105dzenia, z ktu00f3rego u0142u0105czy siu0119 uu017cytkownik. Parametry pozwalaju0105 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, ktu00f3ry je utworzyu0142. Cookies uu0142atwiaju0105 wiu0119c korzystanie z wczeu015bniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczu0105 adresu IP, typu wykorzystywanej przeglu0105darki, ju0119zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usu0142ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyu0142anych do witryny za pou015brednictwem formularza kontaktowego.

16. Zebrane dane su0142uu017cu0105 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposu00f3b uu017cytkownicy korzystaju0105 z naszych witryn, aby usprawniau0107 funkcjonowanie serwisu zapewniaju0105c bardziej efektywnu0105 i bezproblemowu0105 nawigacju0119. Monitorowania informacji o uu017cytkownikach dokonujemy korzystaju0105c z narzu0119dzia Google Analitics, ktu00f3re rejestruje zachowanie uu017cytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje uu017cytkownika, co pozwala na dopasowanie treu015bci witryny, z ktu00f3rej korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowau0107 najwyu017cszy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane su0105 wykorzystywane jedynie wewnu0105trz firmyu00a0KROMA w celu optymalizacji dziau0142au0144.

17. Na naszej witrynie wykorzystujemy nastu0119puju0105ce pliki cookies :

a) u201eniezbu0119dneu201d pliki cookies, umou017cliwiaju0105ce korzystanie z usu0142ug dostu0119pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaju0105ce pliki cookies wykorzystywane do usu0142ug wymagaju0105cych uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies su0142uu017cu0105ce do zapewnienia bezpieczeu0144stwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduu017cyu0107 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) u201ewydajnou015bcioweu201d pliki cookies, umou017cliwiaju0105ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

18. Uu017cytkownik w kau017cdej chwili ma mou017cliwou015bu0107 wyu0142u0105czenia lub przywru00f3cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianu0119 ustawieu0144 w przeglu0105darce internetowej. Instrukcja zarzu0105dzania plikami cookies jest dostu0119pna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies